SSTY:n turvallisuusjaoston toiminta

Turvallisuusjaoston toiminnan tavoitteena on lisätä ja ylläpitää terveydenhuollon turvallisuutta. Tavoitteena on saada organisaatioiden johdon tueksi riittävä määrä turvallisuuden osaamista sekä edistää hyvien käytäntöjen käyttöönottoa valtakunnallisesti. Jaostossa jaetaan olemassa olevaa tietoa, laaditaan uutta ohjeistusta ja järjestetään koulutusta turvallisuuden eri osa-alueiden tarpeisiin, joita ovat mm.

 • Riskienhallinta
 • Turvallisuusjohtaminen ja resurssit
 • Paloturvallisuus
 • Henkilöturvallisuus
 • Laitosturvallisuus
 • Valmiussuunnittelu
 • Rikosasiat

Jaostoon kuuluu päätoimisia terveydenhuollon turvallisuuden ammattilaisia, joita ovat esim. turvallisuuspäälliköt ja -suunnittelijat. Tämän lisäksi jäsenissä on turvallisuustyötä muun toimen ohessa tekeviä asiantuntijoita. Jaosto pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan lainsäädäntöön ja toimintamalleihin eri kanavien avulla. Jaostolla on edustus mm. STM:n asettamassa terveydenhuollon laitosturvallisuuden kehittämistyöryhmässä. Jaosto tekee tiivistä yhteistyötä useiden organisaatioiden, esim. Pelastusopiston, kanssa.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla uhkaavia vaaroja voidaan torjua ja niistä aiheutuvia menetyksiä
minimoida.

Riskienhallinta käsittää:

 • riskianalyysin
 • riskien arvioinnin
 • riskien hallintaohjelman toteuttamisen

Riskien hallintamenetelmiä ovat:

 • riskin välttäminen
 • riskin pienentäminen
 • riskin siirtäminen
 • riskin ottaminen
 • riskiin varautuminen

Turvatekniikan keskus (TUKES)

http://www.tukes.fi/Turvatekniikan keskus (TUKES) on virasto, joka toimii teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana. Sen toimialoja ovat kemikaali- ja prosessiturvallisuus, sähkö- ja painelaiteturvallisuus, pelastustoimen laitteet, jalometallituotteet, CE-merkityt rakennustuotteet ja mittaaminen. Vakituisen henkilökunnan määrä on 121.TUKESin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä sekä edistää teknistä luotettavuutta. Toimintaa tukeva organisaatio on jaettu kolmeen yksikköön: laitosvalvontaan, tuotevalvontaan sekä tuki- ja kehityspalveluihin.

TUKES osallistuu valvontatehtävien ohella kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä lainsäädännön valmisteluun. Erilaisia turvallisuutta edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita toteutetaan jatkuvasti. Lisäksi ammattilaisia ja kuluttajia neuvotaan ja opastetaan tekniseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Jaoksen vetäjä ja yhteystiedot:

Lasse Kylen
Lasse Kylen
lasse.kylen@ppshp.fi

Jaoksessa juuri nyt