Valtioneuvoston kanslia on julkaissut Sote-kiinteistöinvestointien arviointikriteerit ja –menetelmät –hankkeen loppuraportin. Hankkeessa tuotettiin viitekehys, joka jakautuu kahteen osa-alueeseen ja arvioinnin tueksi tuotetun Excel-pohjaisen ennustemallin alueittain vuoteen 2040 saakka. Mallin pohjalta laadittiin kolme skenaariota tulevaisuuden potilaspaikkamäärille.

 

Julkaisuun ja ennustemalliin voit tutustua osoitteessa: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-383-115-5