Yhdistyksen säännöt

Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry

2.2.2011

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistys on suomenkielinen.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Suomen sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa
toimivat sairaalatekniikan asiantuntija- ja johtotehtävissä työskentelevät henkilöt ja edistää heidän ammattitaitoaan, ammatillista toimintaansa ja eettisiä arvoja niiden toteuttamisessa. Yhdistys toimii edellä mainittujen henkilöiden yhdyssiteenä vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Yhdistys on yleishyödyllinen ammatillinen yhdistys, eikä se osallistu esimerkiksi ammattiyhdistystoimintaan eikä muuhunkaan poliittiseen tmv. toimintaan.

3 §

Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys välittää tietoa ja kokemuksia jäsenilleen kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toiminnasta, antaa lausuntoja teknisistä asioista eri viran omaisille, järjestää kokouksia, juhlia, esitelmä- ja muita tilaisuuksia, laatii sairaaloiden tekniikkaan liittyviä suosituksia ja normeja, tuottaa ja myy julkaisuja.

Yhdistys voi olla jäsenenä ja osallistua sairaalatekniikan kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen toimintaan, sekä toimii yhdyssiteenä muiden pohjoismaiden vastaavien järjestöjen välillä.

Yhdistys voi omistaa toimintansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia.

4 §

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä

1. sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa tai näiden konserniyhteisöissä toimivat
sairaalatekniikan esimies-, asiantuntija- ja johtotehtävissä työskentelevät henkilöt

2. erityisistä ansioista tai muusta hallituksen hyväksymästä syystä voidaan sairaalan tai
terveydenhoitolaitoksen teknisten ja arkkitehtonisten palvelujen edistämisessä toimineita
muitakin henkilöitä ottaa yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi

Yhdistyksen yhteisöjäseniksi voivat liittyä sairaaloihin ja terveyden hoitolaitoksiin teknisiä ja
arkkitehtonisia palveluita tekevät oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5 §

Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6 §

Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

7 §

Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallituksella on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin perustein oikeus erottaa jäsen
yhdistyksestä.

Jäsen joka on kahden vuoden ajan laiminlyönyt jäsen maksunsa maksamisen, hallitus katsoo
eronneeksi yhdistyksestä.

8 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä aikana vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viikkoa ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan
osoitteeseen tai ilmoitettava kokouksesta vähintään yhdessä jäsenille leviävässä lehdessä.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni.

9 §

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet

8. valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §

Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11 §

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu kahdeksanjäseninen hallitus, jonka jäsenistä vuosikokous valitsee puheenjohtajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

12 §

Hallituksen valinta

Hallituksen kahdeksan jäsentä valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa enemmistövaalilla.
Hallitukseen on pyrittävä saamaan sairaalatekniikan edustus kustakin yliopistollisesta sairaalasta.

Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan enemmistövaalilla edellä valituista hallituksen
jäsenistä.

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä, merkitsemällä nimensä ohella myös toimiasemansa
yhdistyksessä.

14 §

Tilikausi ja tilien tarkastaminen

Yhdistyksen tilikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja tällä varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja tällä varatoiminnantarkastaja.

15 §

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, ainakin yhden kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus käytetään sairaaloiden teknistä toimintaa edistävään tarkoitukseen viimeisessä kokouksessa päätetyllä tavalla.


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kuopiossa 10.2.2016 Sairaalatekniikan päivien yhteydessä. Kokouksen pöytäkirja ladattavissa TÄSTÄ.