Jaostoiminta

SSTY ry:n hallituksen vahvistamat jaostojen tai muiden SSTY ry:n nimissä kokoontuvien ryhmien toiminnan ja edustamisen periaatteet yritysyhteistyössä  

SSTY ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka perusperiaatteisiin sisältyy sairaalatekniikan ja sairaaloiden teknisten organisaatioiden  toimialaan liittyvien asioiden kehittäminen, edistäminen ja verkostoituminen niin sairaaloiden kuin yritystenkin välillä.  

Toiminnassaan SSTY ry noudattaa tasapuolisuuden ja puoluettomuuden periaatetta. Vaikka SSTY ry:n jaostojen tai muiden SSTY ry nimissä kokoontuvien  ryhmien toimintaan osallistuu yrityselämän tai julkishallinnon ulkopuolisia tahoja, tulee jaoksen tai ryhmän toiminnassa toteutua samaa tasapuolisuuden ja puoluettomuuden periaate. . SSTY ry:n nimissä kokoontuva ryhmä ei voi  mainostaa, toteuttaa selvityksiä tai hankkeita yksittäisen yritystoimijan tavoitteiden hyväksi.

Toiminnan puoluettomuuden ja tasapuolisuuden vaatimus edellyttää, että  SSTY ry:n jaostojen ja SSTY ry:n ryhmien vetäjinä tai muina näkyvinä toimijoina tulisi  ensisijaisesti olla sellaisia henkilöitä, joilla ei ole kaupallista intressiä yhdistyksen jäseniä tai heidän edustamiaan organisaatioita kohtaan.

Jaosten tulee yritysten vieraanvaraisuuden vastaanottamisessa noudattaa samoja periaatteita mitä ryhmän jäsen julkisena viran tai toimenhaltijana joutuu noudattamaan ”Laki kunnallisesta viranhaltijasta” annetun lain  mukaan. SSTY ry:n jaos tai ryhmä ei siten voi osallistua yrityksen kokonaan kustantamalle matkalle, tilaisuuteen  tai ottaa vastaan muuta sellaista etuutta, mikä vaarantaa hänen puoluettomuuttaan. Myös SSTY ry:n jaoksen tai ryhmän  virka-ajan käyttö projektiin tai hankkeeseen, joka palvelee vain yrityksen tavoitteita ei täytä tasapuolisuuden vaatimusta.    

          

Jaoksien organisoituminen:

–  Jaoksella on nimetty vetäjä, joka vastaa jaoksen toiminnasta SSTYn hallitukselle
–  Jaoksilla ei ole omaa erillistä jäsenrekisteriä ja kaikki SSTYn jäsenet voivat Ilmoittautua jaosten toimintaan
–  Mikään jaos, kuten SSTY yleensäkään, ei tavoittele toiminnassaan taloudellista voittoa.
–  SSTY:n hallitus on vastuussa mm. yhdistyksen veroilmoituksen antamisesta, jonka vuoksi hallitus seuraa aktiivisesti jaosten toimintaa
–  Jaosvetäjä toimii jaoskokousten puheenjohtajana, kokoukselle sihteeri valitaan erikseen tarvittaessa. Virallisesti jaoksille ei valita sihteeriä tai muita toimihenkilöitä.
–  Jaosvetäjä vastaa siitä että tiedon jakaminen on tasapuolista, mm. ”sähköpostirinkien” jakelulistojen laadinnassa.
–  Yhteisöjäsenien edustajia ei voi toimia jaoksissa sellaisissa rooleissa, joissa yhdistyksen puolueettomuus ja tasapuolisuus vaarantuu.
–  Jaosvetäjä voi toimittaa materiaalia yhdistyksen nettisivuille

Varainkäyttö:

–  Jaoksille varataan vuosittain erikseen päätetty määräraha, jota jaos voi käyttää yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.
–  Tämän lisäksi mm. projekteille voidaan hakea erillisiä korvauksia hallitukselta
–  Jaoskokouksiin osallistumisesta ei makseta luentopalkkioita, kuten ei myöskään jaoskokouksissa pidettävistä puheenvuoroista.