Diplomityö – Sairaaloiden sisäilmaongelmat ja korjaustoimien vaikuttavuus

Sairaaloiden sisäilmaongelmat ja korjaustoimien vaikuttavuus
Närvänen, Mikko (2015-11-23)

Tiivistelmä
Sairaalarakennusten sisäilmaongelmat ovat yleisiä ja ongelmien poistaminen vaatii usein kiireellisiä korjaustoimenpiteitä. Terveyshaittojen aiheuttajia, sisäilmaongelmista aiheutuvia kustannuksia ja korjaustoimien vaikuttavuutta ei kuitenkaan tunneta tarpeeksi hyvin.

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia eri sairaaloiden toimintatapoja ja yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Lisäksi tarkoituksena on vertailla sisäilmaongelmista aiheutuneiden korjausten vaikuttavuutta ja kustannuksia. Tavoitteena on löytää parhaita toimintatavat ja kustannustehokkaimpia korjausmenetelmiä.

Tutkimuksessa toteutettiin sähköpostikysely, jossa kerättiin tietoa sairaaloiden vaikeimmista sisäilmaongelmista ja korjaustoimien vaikuttavuudesta Suomessa sekä muualla Euroopassa. Lisäksi tehtiin tarkentavat haastattelut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin Turun yliopistollisen keskussairaalan U-sairaassa havaittuja sisäilmaongelmia ja niihin liittyvien korjaustoimien vaikuttavuutta.

Suomalaisissa sairaaloissa oli esiintynyt kaikkia kysyttyjä oireita ja oireilijoiden määrän arvioitiin olevan 10-30% henkilökunnasta. Ulkomaalaisissa sairaaloissa puolestaan oireiden esiintyminen oli huomattavasti vähäisempää pääosin alle 1%.

Suomalaisissa sairaaloissa yleisimmin vaikeimmaksi koettu ongelma oli muovimattojen VOC-päästöt. Ulkomaisten sairaaloiden vastauksissa oli kahta tyyppiä. Toisissa keskiössä olivat mikrobit ja muut epäpuhtaudet ja toisissa ilman fyysiset ominaisuudet, kuten kuumuus. Suurimmaksi ongelmaksi molemmissa tapauksissa ilmoitettiin ilmanvaihdon riittämättömyys.

Korjausten vaikuttavuudesta ei tutkimuksen perusteella voitu tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Suomessa kapseloinneista oli huonoja kokemuksia ja muovimattojen vaihtaminen koettiin hyväksi. Ulkomailla ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset koettiin parhaiksi.

Kustannuksista ei ollut tarkkaa tietoa Suomessa eikä ulkomailla. Kustannusten seurannan kehittäminen ja korjausten vaikuttavuuden analyyttinen seuranta parantaisi tietoutta sisäilmaongelmien kustannustehokkaasta ratkaisusta. Sisäilmatyöryhmät ovat keino prosessien kehittämisessä ja ongelmiin puuttumisessa. Kustannusten ja vaikuttavuuden seurannan kehittäminen sisäilmatyöryhmissä parantaisi mahdollisuuksia ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen.